Algemene voorwaarden tennis

Artikel 1. LIDMAATSCHAP

Als je tennistraining hebt op de club LTC Hofgeest dan is een lidmaatschap verplicht. Behalve als expliciet anders vermeld of afgesproken is. Het lidmaatschap dien je zelf te regelen. Dit kan via www.ltchofgeest.nl/ledenadministratie

Artikel 2. UITVAL TENNISTRAININGEN

Indien de buitenvelden niet bespeelbaar of bereikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of de afgelopen Corona maatregelen, streven wij ernaar om zoveel mogelijk groepstrainingen in te halen. Wij hanteren een om en om regeling. Dit betekent dat   de eerste les die uitvalt voor de rekening van de leerling is en de tweede les die uitvalt wordt ingehaald.

Bij een seizoen van 18 trainingen is de garantie 15 trainingen.

Artikel 3. WHATSAPP-GROEPEN

Voor aanvang van de cursus wordt er een WhatsApp-groep aangemaakt. Hierin wordt het meest gecommuniceerd en geïnformeerd zoals bijv de lesdata maar of het betalingsverzoek voor de lesgelden. Als een les onverhoopt niet door kan gaan wordt dit ook in de whatsappgroep gecommuniceerd.

Artikel 4. AFGEBROKEN TRAININGEN

Trainingen die zijn aangevangen en worden afgebroken vanwege slecht weer of onbespeelbare banen, worden nooit ingehaald. Trainingen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald.

Artikel 5. AFWEZIGHEID TRAINER

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

– Op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer.

– Op een nader te bepalen tijdstip worden ingehaald in overleg met de trainer.

Artikel 6. AFWEZIGHEID KLANT

1. Indien een klant verhinderd is, dient hij/zij dit door te geven aan de trainer via de WhatsApp-groep.

2. Bij een groepstraining komt de training voor de betreffende deelnemer te vervallen. Wel kan er gekeken worden naar een mogelijkheid om in een andere groep een keer in te vallen als daar plek is.

3. Bij een privétraining wordt geprobeerd een inhaalmogelijkheid te vinden binnen de periode van het lopende seizoen. Dit is echter geen garantie, aangezien inhalen niet altijd mogelijk is. En alleen mogelijk als er ten minste 24 uur van tevoren wordt afgemeld.

4. Ziekte, blessures of afwezigheid van een cursist hebben geen invloed op het verschuldigde trainingsgeld. Deze training komt te vervallen voor de zieke, geblesseerde of afwezige cursist.

Artikel 7. REGELING BIJ LANGDURIGE BLESSURE/ZIEKTE

1. Bij langdurige blessures kan 70% van het resterende trainingsgeld worden meegenomen als budget voor toekomstige trainingen. Dit budget kan worden ingezet zodra de speler weer in staat is om te trainen.

2. Deze regeling is alleen van toepassing op vertoon van een doktersbewijs.

Na afmelding wordt de trainingsplek van de klant beschikbaar gesteld voor een ander.

Artikel 8. INDELING

1. Klaverstijn Tennis + Padel deelt de groepen in op basis van niveau.

2. Na aanvang van het seizoen kan het voorkomen dat de niveaus binnen een groep niet goed overeenkomen. In dat geval kunnen deelnemers worden overgeplaatst naar een andere groep.

Artikel 9. BETALING

1. Door het insturen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de betalingsverplichting. Indien de inschrijver niet kan worden ingedeeld op de opgegeven beschikbare dagen/tijden, is er geen betalingsverplichting, tenzij er mondeling een alternatieve dag/tijd is overeengekomen met de cursist.

2. De betaling dient te geschieden via bankoverschrijving. U ontvangt een betaalverzoek met een betalingstermijn van 2 weken.

Artikel 10. GEEN RESTITUTIE BIJ VOORTIJDIGE BEËINDIGING

Bij voortijdige beëindiging van de trainingscyclus door de klant, om welke reden dan ook, met uitzondering van artikel 8, vindt er geen restitutie plaats van het resterende trainingsgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de trainingen over te dragen aan een derde, mits deze van gelijk niveau is en met goedkeuring van de trainer.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

Het volgen van trainingen is op eigen risico. De trainers of de directie van Klaverstijn Tennis + Padel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van spullen of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 12. OVERIG

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Klaverstijn Tennis + Padel